نماز شب

ماه کامل است

و در خودنمایی زیبایی ها

                                ستاره ها نیستند.

سکوتی سرد آسمان را در نوردیده

روح مرگ

           در نور سپید خیره گشته است،

به نیش می کشد کور سویه امید هزاران را.

سیاهی خوف انگیز کوهستان،

دور دست

در آخرین انوار روشنایی شب

                              تحمیلی ست غول آسا بر نبردی جاودانی

                                       و تابش سرد جدایی را-

من میلرزم؟

تنم در زیر فشار کوچکی دست هاییست یخ زده از احساسات سالیان

          سال های کوچنده ی مرگ آور

                                                بی شک تهی.

-باد ها با خود به هر سو خواهند فشاند.

            من میلرزم.

سکوت مرده است.

/ 4 نظر / 7 بازدید
حسن

سلام سکوت جاودانه نیست و گاهی هم شکست سکوت بهتر از سکوت است . خوب بود

crazy ghost

و شاید بادها تو را به سرزمین نور بکشانند.... کوچی تازه .....و شاید مرگی نو....

صد سال تنهایی

سلام منو به اسم "صد سال تنهایی لینک می کنی " من تومی خوام تو رو به اسم علائق یک آنرمال لینک کنم تشکال نداره ؟

کاوه

وقتی نوشته های خودمو خودت رو میخونم یاده احمق و احمق تر میفتم!